Jurong Lake Park | SINGAPORE

Treeline, Diamante & GIADA benches | SINGAPORE